Integritetsskyddspolicy för My Best Book ApS

Uppdaterad 30 okt 2019

Dataansvar

Vi tar ditt dataskydd på allvar

Vi behandlar personuppgifter och har därför vidtagit denna integritetsskyddspolicy som informerar dig om hur vi behandlar dina uppgifter. För att skydda dina personuppgifter bäst möjligt, bedömer vi löpande hur hög risken är för att vår databehandling påverkar dina grundläggande rättigheter negativt. Vi är framförallt uppmärksamma på risken för att du utsätts för diskrimination eller identitetsstöld, eller förlorar pengar, anseende eller datasekretess. Om de beslut vi måste ta kräver att vi ska kunna behandla känsliga personuppgifter, biometriska uppgifter eller uppgifter om straffbara förhållanden om dig, gör vi en konsekvensanalys av databehandlingen för ditt privatlivsskydd. Konsekvensanalysen genomförs innan vi börjar behandla dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

My Best Book ApS är dataansvarig och vi ser till så att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: My Best Book ApS

Adress: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N, Danmark

Org.nr: SE502077282701

E-post: info@minbastabok.se

Webbsajt: www.minbästabok.se

Vi säkerställer en rättvis och transparent databehandling

När vi ber dig om att ställa dina personuppgifter till rådighet för oss informerar vi dig om vilka data vi behandlar om dig och till vilket ändamål de ska användas. Du får information om detta samtidigt som insamlandet av dina personuppgifter sker. Vi samlar inte in information från andra aktörer.

Behandling av personuppgifter

Den här slags data behandlar vi om dig

Vi använder dina data för att göra vår service bättre och för att säkerställa kvalitet i våra produkter och tjänster samt i vår kontakt med dig.

De data som vi använder oss av omfattar:

Vi sammanställer inte data.

Vi insamlar och lagrar dina personuppgifter till speciella ändamål

Vi insamlar och lagrar dina data i samband med speciella ändamål eller andra lagliga affärsmässiga ändamål. Det gör vi när vi ska:

Det kan hända att vi behöver använda dina uppgifter till andra ändamål än det som de ursprungligen insamlades till. Såvida du inte har gett samtycke till ett sådant nytt användningsområde undersöker vi om det ursprungliga syftet med insamlandet av dina data är förenligt med det nya ändamålet. Vi bedömer t.ex. de källor dina data härstammar från och om det är vanliga eller känsliga uppgifter vi kommer att behöva. Vi bedömer även om användandet av dina data till det nya ändamålet kommer att ha negativa konsekvenser för din handlingsfrihet.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter

Vi behandlar endast data om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till de ändamål som beskrivs i texten ovan. Ändamålet är avgörande för vilken slags data om dig som är relevanta för oss. Det samma gäller omfånget av de personuppgifter som vi använder. Vi använder t.ex. inte fler data än vad vi behöver till ändamålet i fråga.

Innan vi behandlar dina personuppgifter, undersöker vi om det är möjligt för oss att minimera mängden av dina data. Vi undersöker också om några av de datatyper vi använder kan användas i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Det kan vi göra om det inte inverkar negativt på våra förpliktelser eller den tjänst eller service som vi erbjuder dig.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som krävs för att kunna leva upp till ändamålet i fråga. Dessutom kan det vara bestämt via lagstiftning vilken slags data som måste samlas in och lagras för att vi ska kunna driva vårt företag. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar, kan också vara nödvändig för att efterleva ett kontrakt eller annan rättslig förpliktelse.

Vi vill gärna vara säkra på att vi endast behandlar personuppgifter som är nödvändiga för alla våra fastlagda ändamål. Därför är det infogat i våra IT-system att det endast samlas in den datamängd som krävs. Det säkras även automatiskt att behandlingens omfattande inte är onödigt stor och att lagringstiden inte är för lång.

För att skydda dig mot att obehöriga får tillgång till dina personuppgifter använder vi lösningar som automatiskt säkerställer att data endast är tillgängliga för relevanta medarbetare. Det har också infogats skydd så att inte ett obegränsat antal personer kan få tillgång till din data.

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter

Vi kontrollerar att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är fel eller vilseledande. Vi ser till så att vi uppdaterar dina personuppgifter löpande.

Eftersom vår service kräver att dina data är korrekta och uppdaterade, ber vi dig om att upplysa oss om relevanta ändringar vad gäller dina data. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om ändringarna.

För att säkerställa kvaliteten av dina data har vi vidtagit interna regler och fastlagt procedurer för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som var anledningen till att vi samlade in, behandlade och lagrade dina data.

Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter till de ändamål som beskrivs i texten ovan, med mindre vi har en laglig anledning till att insamla dem. Vi informerar dig om en sådan rättslig grund och om vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan alltid dra tillbaka det genom att kontakta oss. Använd kontaktinformationen längre upp i texten om du vill ha ytterligare information.

Om vi vill använda dina personuppgifter till ett annat ändamål än det som du gett samtycke till, informerar vi dig om det nya ändamålet och ber om ditt samtycke innan vi börjar databehandlingen. Om vi har en annan rättslig grund för den nya behandlingen informerar vi dig om detta.

Vi ger inte vidare dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi ger vidare dina personuppgifter till samarbetspartners och aktörer, bl.a. till marknadsföring, ber vi om ditt samtycke och informerar om vad dina data kommer att användas till. Du kan när som helst invända mot att informationen ges vidare och du kan alltid tacka nej till att bli kontaktad i marknadsföringssammanhang via personregistret.

Vi ber dig inte om ditt samtycke om vi enligt lagen är förpliktade till att ge dina personuppgifter vidare, t.ex. som led i rapportering till en myndighet.

Vi ber om ditt samtycke innan vi ger vidare dina personuppgifter till samarbetspartners i ett annat land. Om vi ger vidare dina personuppgifter till samarbetspartners i andra länder är vi säkra på att deras nivå för persondataskydd lever upp till de krav som vi har listat i denna policy efter gällande lagstiftning. Vi ställer bl.a. krav till databehandling, till informationssäkerheten och till att uppfylla de rättigheter du har i enlighet med att till exempel motsätta dig profilering och att klaga till Datainspektionen.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet

Vi har vidtagit interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personliga data mot att bli tillintetgjorda, gå förlorade eller ändras, mot obehörigt offentliggörande, och mot att obehöriga får tillgång till eller får kännedom till dem. Vi har infört procedurer för tilldelning av behörighet till de medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och data som täcker information om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar deras faktiska tillgång genom loggning och tillsyn. För att undgå dataförluster tar vi löpande backup av våra datauppsättningar. Vi skyddar också sekretessen och tillförlitligheten av dina data med hjälp av kryptering.

Vid säkerhetsintrång som resulterar i att du utsätts för en hög risk för diskrimination, id-stölder, ekonomiska förluster, förlorat anseende eller annan väsentlig nackdel kommer vi att informera dig om säkerhetsintrånget så snabbt som möjligt och polisanmäla detta.

Databehandlare

Vi delar data med följande databehandlare för att kunna leverera vår produkt till dig.

Användandet av cookies

Cookies – ändamål och relevans

Vi använder cookies för att identifiera dig och din utrustning, registrera ditt beteende, optimera vår hemsida, göra en profil av dig, ge dig målinriktad digital marknadsföring via våra egna medier och via en tredje part.

Vad är cookies?

Detta kan du läsa mer om här: Wikipedia: Cookie

Tredjepartscookies

Webbsajten använder spårningsprogram från bl.a. Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads och Facebook, som också använder cookies och därmed kan spara och tillgå sparade personuppgifter och dela dem med oss och visa målinriktat innehåll på sociala medier som exempelvis Google och Facebook. Som en del av marknadsföringen kan det användas socialt medie-innehåll. T.ex. infogat innehåll från Google och Facebook. Om du interagerar med detta innehåll från sociala medier kommer ditt beteende spåras av tredje part och det sociala mediet kan eventuellt härleda dessa data till din profil på det sociala mediet. Den behandlingen, som det sociala mediet gör, är inget vi kan påverka och är uteslutande något mellan dig och det sociala mediet.

Välja bort cookies

Om du inte vill att vi samlar in och sparar data om dig, kan du slå av Cookies i inställningarna i din webbläsare. Hur du gör beror på vilken webbläsare du använder. Här kan du läsa hur man gör om du använder Firefox, Google Chrome eller Internet Explorer, Windows 7, 8.1 och 10.

Dina rättigheter

Du har rätt till att få tillgång till dina personuppgifter

Du har alltid rätt till att få veta vilka data vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, och vem som får data om dig, i den omfattning vi ger vidare data i Sverige och i utlandet. Om du ber om det kan vi informera dig om de data vi behandlar om dig. Tillgången kan dock vara begränsad på grund av andra personers privatlivsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan få uppgifterna skickade till dig här: Skicka mina data.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter tillrättade

Om du menar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du ska kontakta oss och informera om vad som är fel och hur det ska rättas. När du kontaktar oss med en förfrågan om att få dina personuppgifter korrigerade, kollar vi upp om det lever upp till villkoren och gör i så fall ändringarna så snabbt som möjligt.

Du har rätt till att radera/anonymisera dina personuppgifter

Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade och anonymiserade i den omfattning lagstiftningen tillåter detta. Be om att få dina personuppgifter raderade/anonymiserade. Observera att lagstiftningen kräver att vi lagrar en del data i upp till 5 år. Detta inkluderar bl.a. fakturor.

Du har rätt till att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt till att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även invända mot att vi ger vidare dina data till marknadsföringssyften. Du kan använda kontaktinformationen överst för att skicka in ett klagomål. Om ditt klagomål är berättigat ser vi till att sluta behandla dina personuppgifter. Du har rätt till att få de personuppgifter som du har ställt till rådighet för oss, och de som vi har samlat in om dig hos andra aktörer på bakgrund av ditt samtycke. Om vi behandlar data om dig som led i ett kontrakt, där du är en av parterna, kan du även få dina data skickade till dig. Du har också rätt till att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Om du vill använda dig av din rätt till data-portabilitet kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett vanligt använt format. Om du vill få tillgång till dina data, få dem rättade eller borttagna eller invända mot vår databehandling, undersöker vi om det är möjligt och ger dig svar på din förfrågan så snabbt som möjligt och senast en månad efter vi har fått din förfrågan.

Klagomål

Om du anser att vi inte lever upp till våra förpliktelser kan du kontakta våra dataansvariga på dpo@mybestbook.com.